ރީޓެއިލަރުންނަށް ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ ސޮފްޓްވެއަރ
erp software provider in australia

Written by Zayan Ikram

October 26, 2022

ރީޓެއިލަރަކަށް ވާނަމަ، ވިޔަފާރީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ ސޮފްޓްވެއަރއެއް އޮތުންކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން ތިބާއަށާއި ތިބާގެ ވިޔަފާރިއަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ސޮފްޓްވެއާއަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މި ބްލޮގް ޕޯސްޓުގައި، ރީޓެއިލަރުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ ސޮފްޓްވެއަރތަކަށް ބަލާލާއިރު، ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުންތައް ނިންމޭނެއެވެ.

ރީޓެއިލަރުންނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއާ

ކޮންމެ ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިއަކަށްވެސް ކިތަންމެ ބޮޑު ނަމަވެސް، ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް، އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްކޮށް، ސޭލްސް ޓްރެކްކޮށް، ކަސްޓަމަރުން އެނބުރި އަންނަ ގޮތަށް، ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ސޮފްޓްވެއާއެއް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު ތަފާތު އެތައް އޮޕްޝަންތަކެއް ހުރުމުން ފަށަންވީ ތަނެއް ނޭނގުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ނަސީބަކުން ރީޓެއިލަރުންނަށް ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ އަދި ވިޔަފާރި އިތުރަށް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ރަނގަޅު ފަސް ސޮފްޓްވެއާ އޮޕްޝަންގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވައިލީމެވެ

IDZlink.com

އައިޑީޒެޑްލިންކް.ކޮމް ޕީއޯއެސް އަކީ ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކަށް މަގުބޫލު ޗޮއިސްއެކެވެ. މިއީ މާ ގިނަ ބެލްތަކާއި ވިސްލް ބޭނުން ނުވާ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްޗެކެވެ، ހަމައެހެންމެ ކުރިއެރުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބި ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް ހަރުދަނާ ފީޗާތަކެއް ހިމެނޭ ސޮފްޓްވެއަރ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އައިޑީޒެޑްލިންކުގައި އިންޓަގްރޭޓެޑް އީ-ކޮމާސް ސްޓޯރެއް ހުންނައިރު، އިތުރު މަސައްކަތެއް ނުކޮށް އެ ސްޓޯރު އެނޭބަލް ކުރެވޭނެ އެވެ. IDZlink.com އަކީ ބޮޑު ސަރވިސް ޓްރެކް ރެކޯޑަކަށް މަޝްހޫރު ފިއެސް ސިސްޓަމްސްގެ ކްލައުޑް ޚިދުމަތެވެ. މީގެ އިތުރުން ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަށް ސުއިޓްކޮށް، މީރާގެ ޓެކްސް ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އިންޓަގްރޭޓެޑް އެކައުންޓްތަކެއް ވެސް ހުރެ އެވެ.

ޝޮޕިފައި

ޝޮޕިފައި އަކީ މާކެޓުގައި އެންމެ މަގުބޫލު އީކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރަނގަޅު ސަބަބަކާ ހުރެ އެވެ. މިއީ އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓުން ފެށިގެން މާކެޓިން ޓޫލްސް ފަދަ ވިޔަފާރިތައް އޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ފީޗާތަކުން ފުރިފައިވާ ތަނެކެވެ. އަދި ބްރިކް އެންޑް މޯޓާ ސްޓޯރުތަކަށް ފުޅާކުރަން ބޭނުންނަމަ، ޝޮޕިފައިގައި ޕީއޯއެސް ސިސްޓަމްތައް ހުންނައިރު، އެ ސިސްޓަމްތަކުގެ ޕްލެޓްފޯމާ މެދުކެނޑުމެއްނެތި އިންޓަގްރޭޓް ކުރެވެއެވެ.

ލައިޓްސްޕީޑް ރީޓެއިލް

ލައިޓްސްޕީޑް ރީޓެއިލް އަކީ ބޭސިކް އަށް ވުރެ އިތުރަށް ކުރިއެރުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބި ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ އަނެއް ރަނގަޅު އޮޕްޝަނެވެ. މިއީ ކަސްޓަމަރ ލޯޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ކުއިކްބުކްސް އިންޓަގްރޭޝަން ފަދަ އެޑްވާންސް ފީޗާތައް ފޯރުކޮށްދީ، މާލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ފަސޭހަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ލައިޓްސްޕީޑްގެ އަމިއްލަ އީކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

ރީޓެއިލަރުންނަށް ސޮފްޓްވެއާގެ ފައިދާ އާއި ގެއްލުން

ރީޓެއިލަރުންނަށް ތަފާތު ވައްތަރުގެ ސޮފްޓްވެއާތައް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމާއި އެއިން ކޮންމެ ސޮފްޓްވެއާއެއްގައި ވެސް އޭގެ އަމިއްލަ ފައިދާއާއި ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއްވެސް ހުންނާނެއެވެ. ދެން މި ދަންނަވާލަނީ އެންމެ މަގުބޫލު ސޮފްޓްވެއަރ އޮޕްޝަންތަކާއި، އެސޮފްޓްވެއަރތަކުގެ ފައިދާތަކާއި ގެއްލުންތައް

.ޕީއޯއެސް (ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް) ސޮފްޓްވެއާ

ޕީއޯއެސް ސޮފްޓްވެއާ އަކީ ރީޓެއިލަރުންގެ ސޭލްސް ޕްރޮސެސް ސްޓްރީމްލައިން ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއާއެކެވެ. ޕީއޯއެސް ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުންކުރުމުގެ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ރިއަލް ޓައިމްގައި އިންވެންޓްރީ ޓްރެކް ކުރުމުގެ ގާބިލުކަމާއި، ސޭލްސް އަވަހަށް އަދި ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ޕްރޮސެސްކޮށް، ތަފްސީލީ ރިޕޯޓްތައް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލުކަން ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް ޕީއޯއެސް ސޮފްޓްވެއާއަކީ ގަނެ ބެލެހެއްޓުމަށް ޚަރަދު ބޮޑު ސޮފްޓްވެއާއަކަށް ވެދާނެ ކަމާއި، އަދި އެ ސޮފްޓްވެއާގެ ބޭނުން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިފުމަށް ވަކި ފެންވަރެއްގެ ފަންނީ ތަޖުރިބާއެއް ބޭނުންވާނެ އެވެ.. ރީޓެއިލް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާ

ރިޓެއިލް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާއަކީ އިންވެންޓްރީ އާއި އޯޑަރު މެނޭޖްމަންޓުން ފެށިގެން ކަސްޓަމާ ރިލޭޝަންސް އަދި ލޯޔަލްޓީ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ހަމައަށް ރީޓެއިލަރުންނަށް އެ މީހުންގެ ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ ކަމެއް މެނޭޖް ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ފުރިހަމަ ސޮލިއުޝަނެކެވެ. ރީޓެއިލް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުންކުރުމުގެ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރީގެ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވެސް އެފިޝަންސީ އާއި ވިޒިބިލިޓީ އިތުރުވުމުގެ އިތުރުން ރީޓެއިލްކުރާ ފަރާތުގެ ހާއްސަ ބޭނުންތަކަށް ސޮފްޓްވެއާ ތަރުތީބު ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ހިމެނެ އެވެ. ނަމަވެސް ރީޓެއިލް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާ އަކީ ސެޓްކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް ކޮމްޕްލެކްސް ސޮފްޓްވެއާއަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ގިނަ ފަހަރަށް އިނީޝިއަލް ޕަރޗޭސް ޕްރައިސްގެ އިތުރުން ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީއެއް ދައްކަން ޖެހެއެވެ.

އީ-ކޮމާސް ސޮފްޓްވެއާ

އީ-ކޮމާސް ސޮފްޓްވެއާގެ ސަބަބުން ރީޓެއިލް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެ އެވެ. އީ-ކޮމާސް ސޮފްޓްވެއާ ބޭނުންކުރުމުގެ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި އެކްސްޕެންޑެޑް ރީޗް (ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވެސް ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް ފޯރާނެ)، 24 ގަޑިއިރު އޮޕަރޭޝަން (ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ވަގުތަކު، ދުވާލަކަށް ނުވަތަ ރޭގަނޑު ޝޮޕިން ކުރެވޭނެ) އަދި އޯވަހެޑް ހަރަދު ކުޑަކުރުން (ފިޒިކަލް ސްޕޭސް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ނުވަތަ އިތުރު މުވައްޒަފުން ހޯދަން ނުޖެހޭ) ހިމެނެ އެވެ.  

ރީޓެއިލަރުން ސޮފްޓްވެއާގައި ބަލާނެ ކަންކަން

ރީޓެއިލަރުންނަށް ހާއްސަ ސޮފްޓްވެއާއެއް ހޯދާއިރު ބައެއް ކަންކަމަށް ވިސްނަން ޖެހެ އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެ ސޮފްޓްވެއާއަކީ ބޭނުންކުރާ މީހުންނާ ރައްޓެހި އަދި ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ސޮފްޓްވެއާއަކަށް ވާން ޖެހެ އެވެ. ދެވަނަ ކަމަކީ، ވިޔަފާރި ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސިފަތަކެއް އޭގެ ތެރޭގައި ހުންނަންވާނެއެވެ. ތިންވަނަ ކަމަކީ އަގުހެޔޮކޮށް ލިބެންވާނެއެވެ. ރީޓެއިލް ސޮފްޓްވެއާގައި ބަލަންޖެހޭ އިތުރު ބައެއް ކަންކަން:-އިންވެންޓްރީ ލެވެލްތަކާއި ސޭލްސް ޑޭޓާ ޓްރެކް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން-ކަސްޓަމަރުންނާއި އޯޑަރުތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން-ރިޕޯޓް އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލުކަން-ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް ސިސްޓަމްތަކާއެކު އިންޓަގްރޭޝަން-ހަރުދަނާ ސެކިއުރިޓީ ސިސްޓަމެއް

ރީޓެއިލަރުންނަށް ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއާއިން ފަށަންވީ ގޮތް

ރީޓެއިލް ވިޔަފާރީގެ ސޮފްޓްވެއާ ތައް ޚިޔާރުކުރުމުގައި ވިސްނަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން އެބަހުއްޓެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މި ސޮފްޓްވެއާއަކީ ބޭނުންކުރާ މީހުންނާ ރައްޓެހި އަދި ދަސްކުރަން ފަސޭހަ ސޮފްޓްވެއާއެއްކަން ކަށަވަރު ކުރަން ބޭނުންވާނެ އެވެ. ދެވަނަ ކަމަކަށް، ތަފާތު ފީޗާތަކާއި ފަންކްޝަނަލިޓީ ލިބޭ ސޮފްޓްވެއާއެއް ހޯދަން ބޭނުންވާތީ، ވަކި ބޭނުންތަކަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ކަސްޓަމައިޒް ކޮށްލެވިދާނެ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ތިޔަ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވަނީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ބަޖެޓަށް ރަނގަޅު އަގެއްތޯ. އެ ކަންތައްތަކަށް ވިސްނައިގެން، ރީޓެއިލް ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސޮފްޓްވެއާ އޮޕްޝަންތަކަށް ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ:1. ވެންޑް: މި ކްލައުޑް ބޭސްޑް ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް (ޕީއޯއެސް) ސިސްޓަމަކީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް ކަމުދާ ސިސްޓަމަކަށް ވަނީ މިއީ ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ އަދި ވަރަށް އަގުހެޔޮ ސިސްޓަމަކަށް ވާތީ އެވެ. ވެންޑުން ހިލޭ ޓްރަޔަލް އެއް ދެނީ ގަތުމުގެ ކުރިން ޓްރައި ކޮށްލެވޭގޮތަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ގިނަ މަގުބޫލު އެކައުންޓިން އަދި އީކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމްތަކާ ވެސް އިންޓަގްރޭޓް ކުރެ އެވެ.2. ޝޮޕިފައި: މިއީ ހުރިހާ ސައިޒެއްގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ކްލައުޑް ބޭސްޑް ޕީއޯއެސް ސިސްޓަމެކެވެ. ޝޮޕައިފައިއިން ހިލޭ 14 ދުވަހުގެ ޓްރަޔަލެއް ލިބޭއިރު ކޮމިޓްމަންޓެއް ހެދުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓު ކުރެވޭނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަރަށް ގިނަ ފީޗާތަކާއި އިންޓަގްރޭޝަންތައް އެކުލެވިގެންވާ އިރު، މިއީ ތިބާގެ ހާއްސަ ބޭނުންތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށް ކަސްޓަމައިޒޭބަލް ކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.3. ސްކޮޔަރ: މި ޕީއޯއެސް ސިސްޓަމަކީ އެހެން ސިސްޓަމްތަކުން ދޭ ހުރިހާ ބެލްތަކާއި ވިސްލްތައް ބޭނުންނުވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެންމެ ކަމުދާ ސިސްޓަމެކެވެ. ސްކޮޔަރ އަކީ ވަރަށް އާދައިގެ އަދި ސީދާ އެއްޗެއް ނަމަވެސް ރިޕޯޓިން އާއި އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ފަދަ އެޑްވާންސް ފީޗާތައް އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ އިތުރުން މަހު ފީއެއް ނޯންނާނެ – ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ ކޮންމެ ޓްރާންސެކްޝަނަކަށް.

ރީޓެއިލަރުންނަށް ސޮފްޓްވެއާގެ އޮލްޓަނޭޓިވްސް

ރީޓެއިލަރުންނަށް ސޮފްޓްވެއާގެ ގިނަ ގޮތްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެންމެ މަގުބޫލު އެއް އޮލްޓަނޭޝަނަކީ ފިޒިކަލް ޕީއޯއެސް (ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް) ސިސްޓަމެއް ބޭނުން ކުރުމެވެ. ފިޒިކަލް ޕީއޯއެސް ސިސްޓަމްތަކަކީ އަގުބޮޑު ސިސްޓަމްތަކަކަށް ވިޔަސް ސޮފްޓްވެއާ ބޭސްޑް ސިސްޓަމްތަކަށް ވުރެ ގިނަ ފައިދާތަކެއް އެ ސިސްޓަމްތަކުން ލިބެ އެވެ. އެއީ ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ، ހަލުވި، އަދި އިތުބާރު ކުރެވޭ އެއްޗިއްސެވެ. ސޮފްޓްވެއާއަށް މަގުބޫލު އަނެއް ގޮތަކީ އޮންލައިން ޕީއޯއެސް ސިސްޓަމެއް ބޭނުންކުރުމެވެ. އޮންލައިން ޕީއޯއެސް ސިސްޓަމްތަކުގައި ގިނަ ފައިދާތަކެއް ހުންނަ އަދި އާންމުގޮތެއްގައި އެ ސިސްޓަމްތަކަކީ އަގުހެޔޮ އަދި ސެޓްކުރަން ފަސޭހަ ސިސްޓަމްތަކެކެވެ. ނަމަވެސް އޮންލައިން ޕީއޯއެސް ސިސްޓަމްތަކަކީ ފިޒިކަލް ސިސްޓަމްތަކަށް ވުރެ އިތުބާރު ކުޑަ ސިސްޓަމްތަކަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި އެ ސިސްޓަމްތަކުން އެހާ ގިނަ ފީޗާތަކެއް ނުލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެންމެ ފަހުން ބައެއް ރީޓެއިލަރުން ބޭނުންކުރަނީ ފިޒިކަލް އަދި އޮންލައިން ޕީއޯއެސް ސިސްޓަމްތަކުގެ ކޮމްބިނޭޝަނެކެވެ. މިއީ ދެ ދުނިޔޭގެ ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހޯދޭނެ ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތް: ފިޒިކަލް ސިސްޓަމެއްގެ ރިލައިބިލިޓީ އާއި ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ، އޮންލައިން ސިސްޓަމެއްގެ އަގު ހެޔޮ އަދި ފަސޭހަ ސެޓަޕަކާއެކު ލިބޭނެ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ.

business software providers in india

0 Comments

Related Articles

Best Human Resource Management Software to Explode your Business Growth – Dhivehi

Best Human Resource Management Software to Explode your Business Growth – Dhivehi

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާ (އެޗްއާރްއެމްއެސް) އަކީ ވިޔަފާރިތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ޑޭޓާ މެނޭޖްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ސިސްޓަމެކެވެ. މިއީ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ރައްކާކުރުމާއި އިންތިޒާމުކުރުމާއި ޓްރެކް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެކްޓް ޑިޓެއިލްސް، ޖޮބް ރޯލްސް، މުސާރައިގެ ރެކޯޑްސް އަދި ނާންނަ ހިމެނެއެވެ. އެޗްއާރުއެމްއެސް ބޭނުންކޮށްގެން އަލަށް މުވައްޒަފުން އޮންބޯޑް ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް ޓްރެކް ކުރުން ފަދަ ތަފާތު އެޗްއާރު ޕްރޮސެސްތައް ސްޓްރީމްލައިންކޮށް އޮޓޮމޭޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ބްލޮގް ޕޯސްޓުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާގެ ތަފާތު ސިފަތަކާއި ފައިދާތައް ދެނެގަނެވޭނެ އެވެ. އަދި ވިޔަފާރިއަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެޗް.އާރު.އެމް.އެސް ޚިޔާރުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ބައެއް ޓިޕްސްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދޭނަމެވެ

FI-ES Magnolia V 10.1 Patch Notes

FI-ES Magnolia V 10.1 Patch Notes

We want all our customers to know what we are working on, week in and out, so they can thrive with the features we bring for them. These are the patch notes for FI-ES Magnolia's new update so our Customers can have a detailed look into the newly developed features,...