ރީޓެއިލަރުންނަށް ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ ސޮފްޓްވެއަރ

ރީޓެއިލަރަކަށް ވާނަމަ، ވިޔަފާރީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ ސޮފްޓްވެއަރއެއް އޮތުންކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން ތިބާއަށާއި ތިބާގެ ވިޔަފާރިއަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ސޮފްޓްވެއާއަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މި ބްލޮގް ޕޯސްޓުގައި،...
Why You Must Have Analytics To Increase Business Productivity

Why You Must Have Analytics To Increase Business Productivity

Back in the day, large businesses would spend millions of dollars to get vital information about their business. They would hire armies of analysts and bespoke software developers to either integrate or develop all the analytics they need. IDZlink.com Analytics Why...
Retail 101: How To Set A Retail Business Up For Success

Retail 101: How To Set A Retail Business Up For Success

Many aspiring entrepreneurs jump into operating their retail business without acquiring enough knowledge about the processes that would ensure success. Although productivity is a required characteristic of these business owners, starting without learning the basics...
What is a POS?

What is a POS?

IDZLink.com Cloud POS Having a proficient POS System is a key component of running a successful retail business. So, what makes it such a necessity, and why is it so important? What exactly is a POS? A Point-of-Sale (POS) Transaction is what takes place when a...