Best Human Resource Management Software to Explode your Business Growth – Dhivehi
erp software provider in australia

Written by Zayan Ikram

October 25, 2022

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާއަކީ ކޮބާ؟

hrms
Human Resource Management Software

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާ (އެޗްއާރްއެމްއެސް) އަކީ ވިޔަފާރިތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ޑޭޓާ މެނޭޖްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ސިސްޓަމެކެވެ. މިއީ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ރައްކާކުރުމާއި އިންތިޒާމުކުރުމާއި ޓްރެކް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކޮންޓެކްޓް ޑިޓެއިލްސް، ޖޮބް ރޯލްސް، މުސާރައިގެ ރެކޯޑްސް އަދި ނާންނަ ހިމެނެއެވެ. އެޗްއާރުއެމްއެސް ބޭނުންކޮށްގެން އަލަށް މުވައްޒަފުން އޮންބޯޑް ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް ޓްރެކް ކުރުން ފަދަ ތަފާތު އެޗްއާރު ޕްރޮސެސްތައް ސްޓްރީމްލައިންކޮށް އޮޓޮމޭޓް ކުރެވޭނެ އެވެ. މި ބްލޮގް ޕޯސްޓުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާގެ ތަފާތު ސިފަތަކާއި ފައިދާތައް ދެނެގަނެވޭނެ އެވެ. އަދި ވިޔަފާރިއަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެޗް.އާރު.އެމް.އެސް ޚިޔާރުކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ބައެއް ޓިޕްސްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދޭނަމެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓަކީ ކޮބާ؟

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް (އެޗްއާރްއެމް) އަކީ މީހުން މެނޭޖް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން ވަޒީފާއަށް މީހުން ނެގުމާއި ވަޒީފާ ދިނުމާއި ތަމްރީނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތްތައް ފަދަ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހިމެނެ އެވެ. އެޗްއާރްއެމް ސޮފްޓްވެއާއަކީ ވިޔަފާރިތަކަށް މި ހަރަކާތްތައް އޮޓޮމޭޓްކޮށް މެނޭޖްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ވަސީލަތެކެވެ. އެކި ވައްތަރުގެ އެޗްއާރްއެމް ސޮފްޓްވެއާތައް ބާޒާރުގައި ހުރިއިރު، ކޮންމެ ސޮފްޓްވެއާއެއްގައި ވެސް އަމިއްލަ ފީޗާތަކެއް ހުރެ އެވެ. އާންމު ސިފަތަކުގެ ތެރޭގައި އެޕްލިކޭޝަން ޓްރެކިން، ޕާފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ޕޭރޯލް އިންޓަގްރޭޝަން ހިމެނެ އެވެ. ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ރަނގަޅު އެޗްއާރްއެމް ސޮފްޓްވެއާ ބިނާވާނީ ތިބާގެ ވަކި ބޭނުންތަކެއްގެ މައްޗަށެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާއަކީ ކޮބާ؟

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާއަކީ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޑޭޓާ މެނޭޖްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ބިޒްނަސް ސޮފްޓްވެއާގެ ބާވަތެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ޓްރެކް ކުރުމާއި ޕޭރޯލް އަދި އިނާޔަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެ އެވެ. ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާގެ ސަބަބުން ރެކްރޫޓްކުރުމާއި އޮންބޯޑިން ޕްރޮސެސްތަކަށް ވެސް އެހީތެރިވެދެ އެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާ އެއް ބޭނުންކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާ (އެޗްއާރްއެމްއެސް) އަކީ ވިޔަފާރިތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ޑޭޓާ މެނޭޖްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ނިޒާމެކެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑާއި ޕާފޯމަންސް ރިވިއު އާއި ޕޭރޯލް އަދި ބެނެފިޓްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮޓޮމޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އެވެ. އެޗްއާރް ޕްރޮސެސްތައް އޮޓޮމޭޓް ކޮށްގެން އެޗްއާރްއެމްއެސް އަކުން ހަރަދު ތައް ކުޑަކޮށް އެފިޝަންސީ އާއި އެކިއުރެސީ ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ އެވެ. އެޗްއާރުއެމްއެސް އަކުން ވިޔަފާރިތަކަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދެ އެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ޑޭޓާ ޓްރެކްކޮށްގެން އެޗްއާރުއެމްއެސް އަކުން ވިޔަފާރިތަކުން ވަޒީފާ ދިނުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި ވަޒީފާގެ އެހެނިހެން ކަންކަމާ ގުޅޭ އުސޫލަށް އަމަލުކުރާކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް އަގުބޮޑު ޖޫރިމަނާތަކާއި ދައުވާތަކުން ސަލާމަތްވެވޭނެ އެވެ. ކޮމްޕްލަޔަންސް އާއި އެފިޝަންސީގެ އިތުރުން އެޗްއާރުއެމްއެސްގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހުނަރުވެރިން ގެނައުމަށާއި ހިފެހެއްޓުމަށް ވެސް މަގުފަހިވެގެންދާނެ އެވެ. ވަޒީފާ ހޯދުމުގެ މަރުހަލާ ސްޓްރީމްލައިންކޮށް، އޮންލައިން އޮންބޯޑިން ފަދަ ފީޗާތައް ހުރުމުން، އެޗްއާރުއެމްއެސްއަކުން ވިޔަފާރިތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށާއި ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ އެވެ. އަދި މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް އާއި އެންގޭޖްމަންޓް ޓްރެކް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެޗްއާރުއެމްއެސް އަކުން ވިޔަފާރިތަކަށް އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ މުއައްޒަފުން އުފަލުގައި ބޭތިއްބުމަށާއި، ޕާފޯމަންސް ރަގަޅުކުރުމަށާއި، ވިޔަފާރި އައްވާ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދެއެވެ.

ވިޔަފާރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާ އިޚްތިޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ވިޔަފާރިއަށް ބޭނުންވާ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާ (އެޗްއާރްއެމްއެސް) ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ވިސްނަން ޖެހޭނީ ތިބާއަށާއި ތިބާގެ ޓީމަށް އެންމެ މުހިންމު ސިފަތަކަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. އެންމެ އިސްކަންދޭނީ ޕޭރޯލްތޯ ނުވަތަ މުވައްޒަފުން އޮންބޯޑިން އާއި ޕާފޯމަންސް ޓްރެކް ކުރުންތޯ؟ ތިމާއަށް އެންމެ މުހިންމު ވަނީ ކޮން ފީޗާތަކެއްކަން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު، އޮޕްޝަންތައް ނަގާނީއެވެ. ތަފާތު އެޗް.އާރު.އެމް.އެސް ސިސްޓަމްތަކާ އަޅާކިޔާއިރު ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން:- ބޭނުންކުރުމުގެ ފަސޭހަކަން: އެޗްއާރު ސްޓާފުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ ސިސްޓަމެއް ބޭނުންވާނެ. ސާފު އިންޓަފޭސް އަކާއި އިންޓިޓިއުޓް ނެވިގޭޝަނެއް ހިމެނޭ އެއްޗެއް ހޯދުން. އަގު: އެޗްއާރްއެމްއެސް ސިސްޓަމްތަކުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވެދާނެ އެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުމެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ގިނަ ވެންޑަރުންގެ ކޯޓްތައް ހޯދާށެވެ.- ސަޕޯޓް: އެއްވެސް ސުވާލެއް އުފެދިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ރަނގަޅު ކަސްޓަމަރ ސަޕޯޓެއް ލިބޭ ވެންޑަރެއް އިޚްތިޔާރުކުރާށެވެ.

އެންމެ މޮޅު 3 ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާ ސިސްޓަމް

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާ ސިސްޓަމްތަކުގެ ސަބަބުން ކުންފުނިތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ޑޭޓާ މެނޭޖްކޮށް އެޗްއާރު ޕްރޮސެސްތައް ސްޓްރީމްލައިން ކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެ އެވެ. ތަފާތު ވައްތަރުގެ އެޗްއާރްއެމްއެސް ސިސްޓަމްތައް ލިބެން ހުރުމުން އެންމެ ރަނގަޅު ސިސްޓަމެއް އިޚްތިޔާރު ކުރަން އުނދަގޫވެދާނެ އެވެ. ގޮތެއް ނިންމުމުގައި އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ފީޗާސް، ފަންކްޝަނަލިޓީ އަދި އަގަށް ބެލުމަށްފަހު އެންމެ މޮޅު 3 އެޗްއާރުއެމްއެސް ސިސްޓަމްގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވައިލީމެވެ.

އިންފޯއެކްސް އެޗް އަރ އެމް އެސް

‘. އަކީ ކްލައުޑް ބޭސްޑް އެޗްއާރް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ކަމަށާއި މި ސިސްޓަމަކީ ޓެލެންޓް މެނޭޖްމަންޓާއި ރެކްރޫޓް ކުރުމާއި ޕޭރޯލް ފަދަ އެޗްއާރު ކެޕޭސިޓީގެ ފުރިހަމަ ސުއިޓެއް ލިބޭ ސިސްޓަމެކެވެ. ވޯކްޑޭ އެޗްސީއެމް އަކީ ސްކެލޭބަލް އަދި ކޮންމެ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ވެސް ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. އަދި މިއީ ބާޒާރުގައި ހުރި އެންމެ އަގުބޮޑު އެޗްއާރްއެމްއެސް ސިސްޓަމެވެ. އަދި މީ ރައްޖެއިން ފުރިހަމަ ސަޕޯޓް ލިބޭނޭ ސިސްޓަން އެކެވެ.

އޮރެކަލް ހިއުމަން

ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ކްލައުޑް އޮރެކަލް އެޗްސީއެމް ކްލައުޑަކީ ޓެލެންޓް މެނޭޖްމަންޓާއި ރެކްރޫޓް ކުރުމާއި ޕޭރޯލް ފަދަ އެޗްއާރު ކެޕޭސިޓީގެ ފުލް ސުއިޓެއް ލިބޭ ކޮމްޕްރިހެންސިވް އެޗްއާރު މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެކެވެ. އޮރެކަލް އެޗްސީއެމް ކްލައުޑަކީ ސްކެލޭބަލް އަދި ކޮންމެ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ވެސް ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. އަދި މިއީ ބާޒާރުގައި އެންމެ އަގުހެޔޮ އެޗްއާރްއެމްއެސް ސިސްޓަމެކެވެ.

އެސްއޭޕީ ސަކްސެސްފެކްޓާސް

އެސްއޭޕީ ސަކްސެސްފެކްޓާސް އަކީ ކްލައުޑް ބޭސްޑް އެޗްއާރް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެކެވެ. އެސްއޭޕީ ސަކްސެސްފެކްޓާސް އަކީ ސްކެލޭބަލް އަދި ކޮންމެ ޖަމިއްޔާއެއްގެ ވެސް ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. އަދި މިއީ ބާޒާރުގައި ހުރި އެންމެ އަގުބޮޑު އެޗްއާރްއެމްއެސް ސިސްޓަމެވެ.

ނިންމުން

ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާއަކީ ވިޔަފާރިތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ޑޭޓާ މެނޭޖްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ވަސީލަތެކެވެ. އެއީ މުވައްޒަފުންގެ ޕާފޯމަންސް ޓްރެކް ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ރެކޯޑްތައް ރައްކާކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ އިނާޔަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ. އެޗްއާރްއެމްއެސް ސޮފްޓްވެއާގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ވެސް އެހީތެރިވެދެ އެވެ. އެޗްއާރް ޕްރޮސެސްތައް ސްޓްރީމްލައިން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ އެޗްއާރްއެމްއެސް ސިސްޓަމެއް ތިބާއަށް ރަނގަޅު ވެދާނެ އެވެ.

business software providers in india

0 Comments

Related Articles

ރީޓެއިލަރުންނަށް ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ ސޮފްޓްވެއަރ

ރީޓެއިލަރަކަށް ވާނަމަ، ވިޔަފާރީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ ސޮފްޓްވެއަރއެއް އޮތުންކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން ތިބާއަށާއި ތިބާގެ ވިޔަފާރިއަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ސޮފްޓްވެއާއަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މި ބްލޮގް ޕޯސްޓުގައި، ރީޓެއިލަރުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ ސޮފްޓްވެއަރތަކަށް ބަލާލާއިރު، ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުންތައް ނިންމޭނެއެވެ.

FI-ES Magnolia V 10.1 Patch Notes

FI-ES Magnolia V 10.1 Patch Notes

We want all our customers to know what we are working on, week in and out, so they can thrive with the features we bring for them. These are the patch notes for FI-ES Magnolia's new update so our Customers can have a detailed look into the newly developed features,...